W razie pytań
prosimy o kontakt.
58 785 76 06
(pon. - pt. 7:00-15:00)
biuro@e-worek.pl

Pobierz regulamin w formacie pdf

REGULAMIN USŁUGI E-WOREK.PL

 

 

Definicje.

Postanowienie ogólne.

Ochrona danych osobowych.

Świadczenie Usług elektronicznych.

Warunki zawierania Umowy o świadczenie usług.

Dostawa i odbiór.

Płatność.

Prawo odstąpienia od umowy.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

Wyłączenie odpowiedzialności.

Kontakt.

Postanowienia końcowe.

 

 

 

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. zm.).

 

Konsument - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedmiot umowy - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w workach i kontenerach, wraz ze sprzedażą worka, dostępna na Stronie internetowej e-worek.pl będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Zleceniobiorcą.

 

Regulamin składania zamówień - regulamin składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl.

 

Regulamin usługi – niniejszy regulamin usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w workach i kontenerach, wraz ze sprzedażą worka zawartej za pośrednictwem strony e-worek.pl.

 

Rejestracja - jednorazowa czynność podczas składania Zamówienia, polegająca na wypełnieniu w formularzu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

Strona internetowa - Strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.e-worek.pl za pośrednictwem której Klient może zawrzeć Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

Strona - Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.

 

Umowa o świadczenie usług (umowa) - umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl, a polegająca na wykonaniu Przedmiotu umowy.

 

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej - umowa o prowadzenie za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia na Stronie internetowej oraz Newslettera.

 

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl.

 

Usługodawca - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

 

Zleceniobiorca - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Przedmiotu umowy i określające istotne jej warunki.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług i Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawieranych z Klientem.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów o świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 1. Strona internetowa e-worek.pl prowadzona jest przez:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora). Adres strony internetowej www.sanipor.pl.

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia dotyczącego Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy Klient składając Zamówienie podał nieprawdziwe dane. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach odmowy przyjęcia Zamówienia przez Zleceniobiorcę.

 

 

§ 2. Warunki zawierania Umowy o świadczenie usług

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Przedmiocie umowy podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Cena Przedmiotu umowy uwidoczniona przy każdej wybranej usłudze na Stronie internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towaru i usług (VAT). Ceny Przedmiotu umowy zawierają również cenę samego worka, koszty dostawy worka lub kontenera, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

 1. Cena Przedmiotu umowy uwidoczniona przy każdej wybranej usłudze na Stronie internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Stronie internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Przedmiotów umowy po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług Przedmiotu umowy za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na Stronę internetową www.e-worek.pl, dokonać wyboru Przedmiotu umowy i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:

 1. imię i nazwisko, lub nazwę firmy,

 2. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),

 3. numer NIP,

 4. numer telefonu komórkowego,

 5. Przedmiot umowy,

 6. miejsce i sposób dostawy i odbioru worka lub kontenera na odpady,

 7. miejsce ustawienia przez Klienta worka lub kontenera na odpady, z którego Zleceniobiorca ma odebrać odpady do zagospodarowania,

 8. termin odbioru pustego worka lub podstawienia kontenera,

 9. termin odbioru zapełnionego odpadami worka lub kontenera,

 10. sposób płatności.

 

 1. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz SMS na telefon komórkowy z następującymi informacjami:

 1. dane Zleceniobiorcy i poszczególne pozycje Zamówienia,

 2. łączna cena brutto,

 3. sposób i termin zapłaty,

 4. sposób i termin realizacji Zamówienia,

 5. prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 6. informacja konsumencka znajdująca się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Klient, składając Zamówienie na Stronie internetowej, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 

 1. Zamówienia na Stronie internetowej można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 

 1. Realizacja obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług przez Zleceniobiorcę następuje z chwilą otrzymania zapłaty dokonanej przez Klienta.

 

 1. Zamówienia realizowane będą pod adresem wskazanym przez Klienta z miejscowości wskazanych do wyboru w interaktywnym formularzu na Stronie internetowej.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia jego korekty można dokonać wyłącznie do czasu przystąpienia przez Zleceniobiorcę do realizacji obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług, wysyłając e-mail na adres biuro@e-worek.pl lub kontaktując się ze Zleceniobiorcą pod nr tel. 58 785 76 06 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer Zamówienia.

 

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem lub nieopłacenia Przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Klient odpowiada za zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy worek lub kontener w pasie drogowym zostanie ustawiony zgodnie z wytycznymi Klienta albo samodzielnie przez Klienta. Jeśli w takim przypadku Zleceniobiorca zostanie obciążony przez zarządcę drogi opłatą za zajęcie pasa drogowego, to Klient będzie zobowiązany zwrócić Zleceniobiorcy koszt tej opłaty. Klient jest zobowiązany do uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

 1. Klient zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do worka lub kontenera w taki sposób, aby możliwe było jego odebranie przez pojazdy Zleceniobiorcy.

 

 1. Zleceniobiorca dysponuje pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Klient zobowiązuje się do ustawienia worka w miejscu dostępnym dla tego typu pojazdów.

 

 1. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera w taki sposób, aby odpady w nich gromadzone nie wystawały poza ich górną krawędź, a nadto aby ich masa nie przekraczała ładowności danego worka lub kontenera.

 

 1. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera tylko odpadami zgodnymi z typem odpadów wybranym podczas składania zamówienia i do utrzymania czystości wokół worka lub kontenera.

 

 

§ 3. Dostawa i odbiór

 

 1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług, dostawa worka na odpady zostanie zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta (dostawa worka do miejscowości Banino, Miszewo oraz Tuchom zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych) z wyłączeniem dni wolnych od pracy Zleceniobiorcy (bez sobót, niedziel i świąt), a odbiór nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia wskazanego przez Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia ze wskazaniem dostawy na dzień wolny od pracy, to dostawa zostanie zrealizowana przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy. Dostawa i odbiór kontenera zostanie zaś zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadku zatem złożenia Zamówienia ze wskazaniem dostawy lub odbioru na dzień świąteczny, to dostawa lub odbiór zostanie zrealizowana przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym.

 

 1. Klient może odebrać worek osobiście w następujących punktach:

 1. Stacja Paliw „Pod Żaglami” Nr 1 przy ul. Sportowej 8 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 6.00 do godz. 22.00, a w sobotę, niedzielę i dni świąteczne od godz. 8.00 do godz. 20.00;

 2. Stacja Paliw „Pod Żaglami” Nr 2 przy ul. Nowowiczlińskiej 31 w Gdyni od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne całodobowo;

 3. Stacja Paliw „Pod Żaglami” Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne całodobowo;

 4. PRSP „Sanipor” sp. z o.o., ul. Handlowa 12 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.00 do godz. 15.00;

 5. Stacja paliw Boterm przy ul. Na Wzgórzu 2 w Baninie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne całodobowo;

 6. Stacja paliw Boterm przy ul. Wejherowskiej 11 w Szemudzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od godz. 5.00 do godz. 24.00.

 

 1. Z zastrzeżeniem podpunktu 2 powyżej, Zleceniobiorca dostarczy transportem własnym worek lub kontener na odpady pod wskazany przez Klienta adres.

 

 1. Dostawa i odbiór worków i kontenerów na odpady dostępna jest tylko do i z miejscowości wymienionych w formularzu zamówienia na stronie www.e-worek.pl.

 

 1. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia w ramach ceny za Przedmiot umowy. Koszt dostawy ponosi Klient.

 

 1. W przypadku zapełniania przez Klienta worka lub kontenera odpadami innego typu niż wybranym podczas składania zamówienia, odbiór worka lub kontenera nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Klienta różnicy ceny za wywóz innego typu odpadów (o ile jego cena będzie wyższa). W przypadku jednak, gdy worek lub kontener zostanie odebrany z innym typem odpadów niż wybranym podczas składania zamówienia, wówczas Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny za wywóz innego typu odpadów (o ile jego cena będzie wyższa) w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

 2. Worki odbierane są maksymalnie do roku czasu od daty złożenia zamówienia.

 

 

§ 4. Płatność

 

  1. Zleceniobiorca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. W kasie Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 1 przy ul. Sportowej 8 w Gdyni, Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 2 przy ul. Nowowiczlińskiej 31 w Gdyni i Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni, w dniach i godzinach wskazanych w punkcie VI podpunkt 2 Regulaminu;

 2. Za pobraniem;

 3. Płatności elektroniczne Payu, lista Banków jak i form płatności dostępnych przez płatności elektroniczne na stronie: http://www.payu.pl.

 4.  Stacje paliw Boterm: tylko płatności elektroniczne (przedpłata przed odbiorem worka) lub płatność w kasie Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 1 przy ul. Sportowej 8 w Gdyni, Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 2 przy ul. Nowowiczlińskiej 31 w Gdyni i Stacji Paliw "Pod Żaglami" Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni, w dniach i godzinach wskazanych w punkcie VI podpunkt 2 Regulaminu (przed dostarczeniem worka).

 

  1. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność w kasie Stacji Paliw i za pobraniem przy odbiorze worka lub kontenera na odpady Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o świadczenie usług w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

 

  1. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Zleceniobiorca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

  1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.

 

  1. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Zleceniobiorca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Zleceniobiorca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 

  1. Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT, po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

 

 

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

 

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, Gdynia.

 

  1. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia.

 

  1. W razie odstąpienia od umowy Umowa o świadczenie usług lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

  1. Odstępując od umowy, Konsument jest zobowiązany załączyć dowód nabycia Przedmiotu umowy (fakturę VAT) lub inny niebudzący wątpliwości dowód nabycia.

 

  1. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia, na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

  1. Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT, po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

 

  1. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie zwrócił worka lub kontenera, Zleceniobiorca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania worka lub kontenera.

 

  1. Konsument ma obowiązek zwrócić worek lub kontener - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;

 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

  1. Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Zleceniobiorcę o odstąpieniu od Umowy.

 

  1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

  1. Reklamacje związane z realizacją Umowy o świadczenie usług:

 1. Klient ma prawo złożyć Zleceniobiorcy reklamację dotyczącą realizacji Przedmiotu umowy.

 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy z Umową o świadczenie usług można składać pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-worek.pl.

 1. Zleceniobiorca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Zleceniobiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-worek.pl.

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie. 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji.

 

 

§ 8. Kontakt

 

 1. Telefoniczna i drogą elektroniczną obsługa Klientów Strony internetowej jest realizowana w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt) w godzinach 8:00 - 16:00, pod następującymi numerami telefonów: 58 785 76 06 oraz pod adresem e-mail: biuro@e-worek.pl

 

 1. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient łącząc sie z tym numerem.

 

 1. Pytania można również kierować pisemnie za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów o świadczenie Usługi elektronicznej i Umowy o świadczenie usług, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 1. W trakcie procesu składania Zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

 7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

 9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez Klienta określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Klient zostanie powiadomiony.

 

 1. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

 2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

 3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

§ 10. Postanowienie końcowe

 

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl zawierane są w języku polskim.

 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

  1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Strony internetowej jest dostępny pod adresem: http://www.sanipor.webs.org.pl/regulamin-r76.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w punkcie 4 oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy o świadczenie usług także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

 

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

  1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

  1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Zleceniobiorcy.

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.e-worek.pl zmienionego regulaminu.

 

  1. Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o treści zmian Regulaminu zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  28.03.2019 r.

 

 

 

 

Załączniki:

1) Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1).

2) Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2).

3) Informacja konsumencka (Załącznik Nr 3).

 

REGULAMIN

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ E-WOREK.PL

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

Definicje.

Postanowienie ogólne.

Ochrona danych osobowych.

Świadczenie Usług elektronicznych.

Warunki zawierania Umowy o świadczenie usług.

Dostawa i odbiór.

Płatność.

Prawo odstąpienia od umowy.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

Wyłączenie odpowiedzialności.

Kontakt.

Postanowienia końcowe.

 

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. zm.).

 

Konsument - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedmiot umowy - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w workach i kontenerach, wraz ze sprzedażą worka, dostępna na Stronie internetowej e-worek.pl będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Zleceniobiorcą.

 

Regulamin składania zamówień - niniejszy regulamin składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl.

 

Regulamin usługi – Regulamin usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w workach i kontenerach, wraz ze sprzedażą worka zawartej za pośrednictwem strony e-worek.pl.

 

Rejestracja - jednorazowa czynność podczas składania Zamówienia, polegająca na wypełnieniu w formularzu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

Strona internetowa - Strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.e-worek.pl za pośrednictwem której Klient może zawrzeć Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

Strona - Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.

 

Umowa o świadczenie usług (umowa) - umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl, a polegająca na wykonaniu Przedmiotu umowy.

 

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej - umowa o prowadzenie za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia na Stronie internetowej oraz Newslettera.

 

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl.

 

Usługodawca - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

 

Zleceniobiorca - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Przedmiotu umowy i określające istotne jej warunki.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony internetowej oraz zakres i warunki obsługi Zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.

 

 1. Umowy na Stronie internetowej są zawierane w języku polskim.

 

 1. Strona internetowa e-worek.pl prowadzona jest przez:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym 383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora). Adres strony internetowej www.sanipor.pl.

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej następujące Usługi elektroniczne:

 1. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej;

 2. Newsletter.

 

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu;

 2. Dostęp do poczty elektronicznej;

 3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024 x 768 pikseli;

 4. Przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies;

- Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo

- Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 1. Telefon.

 

 1. Do zawarcia Umów na Stronie internetowej wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Strony internetowej przez Klienta.

 

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 1. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Strony internetowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 

§ 2. Świadczenie Usług elektronicznych

 

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (wyboru Przedmiotu umowy).

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

 

 1. Klient odwiedzający Stronę internetową e-worek.pl ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o wydarzeniach i ofertach, które dotyczą świadczonych usług wywozu odpadów. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania na podany przez siebie adres e-mail.

 

 1. Zamówienie Newslettera następuje poprzez podanie przez Klienta adresu e-mail i wybranie na Stronie internetowej opcji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sportowa 8; 81-300 Gdynia, NIP 586-010-29-26, REGON 190560289; w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i ofertach, które dotyczą świadczonych usług wywozu odpadów. Jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz przysługującego mi prawa dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania".

 

 1. Umowa w przedmiocie świadczenia usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą udostępnienia adresu e-mail na Stronie internetowej i wybranie opcji na Stronie internetowej, o czym mowa w punkcie 6 powyżej. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany przez niego adres elektroniczny. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

  1. Strony mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

  2. Klient, który zawarł umowę w przedmiocie świadczenia usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne zrezygnowanie z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@e-worek.pl. Adresy e-mail Klientów nie są przekazywane podmiotom trzecim.

  3. Usługodawca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

  4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

  5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 

§ 3. Wyłączenie odpowiedzialności

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji.

 

 

§ 4. Kontakt

 

  1. Telefoniczna i drogą elektroniczną obsługa Klientów Strony internetowej jest realizowana w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt) w godzinach 8:00 - 16:00, pod następującymi numerami telefonów: 58 785 76 06 oraz pod adresem e-mail: biuro@e-worek.pl

 

  1. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient łącząc sie z tym numerem.

 

  1. Pytania można również kierować pisemnie za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

 

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów o świadczenie Usługi elektronicznej i Umowy o świadczenie usług, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 1. W trakcie procesu składania Zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

 7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

 9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez Klienta określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Klient zostanie powiadomiony.

 

 1. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

 2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

 3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

§ 6. Postanowienie końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej e-worek.pl zawierane są w języku polskim.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Strony internetowej jest dostępny pod adresem: http://www.sanipor.webs.org.pl/regulamin-r76.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w punkcie 4 oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy o świadczenie usług także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

 1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

 1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Zleceniobiorcy.

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.e-worek.pl zmienionego regulaminu.

 

 1. Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o treści zmian Regulaminu zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2019 r.

 

 

 © 2013 e-worek.pl - Sklepy internetowe CStore